Dragør sejlklub – en ungdomsvenlig sejlklub

Vi ønsker at skabe en aktiv og synlig afdeling med engagement af både sejlere og forældre, udvikle sejlkundskaber og sikre kontinuitet i form af løbende rekruttering af nye sejlere, engagerede forældre og kvalificerede trænere.

Vi vil tilgodese den enkelte sejler med forskellige former for sejlads og socialt samvær. Vi arbejder både for bredde og elitesejlads Når sejlerne er modne til det opfordrer vi til at de deltager i udenbys stævner og træningssamlinger.   

Klubben stiller Optimist- og Fevajoller til rådighed for sejlerne. Man er ikke garanteret samme jolle hver gang. Er der flere sejlere på en træningsaften end joller deles sejlerne om jollerne.

  

1. Der er etableret et tæt samarbejde mellem ungdomsafdelingen og klubbens bestyrelse, idet formanden for Dragørs sejlklubs ungdomsafdeling er en fast bestanddel af klubbens bestyrelse.

 

2. Aktivitetsplan for ungdomssejlerne

Der afholdes følgende aktiviteter i ungdomsregi, ud over den gængse træning;

- Fastelavns arrangement

- Informations aften

- Standerhejsning

- Klargøring af både og øvrige faciliteter

- Tursejlads i kølbåde

- Klubmesterskaber

- Klargøring af både og øvrige faciliteter til vinter

- Jule arrangement

Derudover indgår badning, små tursejladser, boathandling og kapsejlads i træningen, alt afhængig af trænernes planer, vind og vejr.

 

3. En handlingsplan for ungdomsafdelingen

Handlingsplanen skal indeholde både en aktivitetsplan og en liste over klubbens rekrutteringstiltag

Aktivitetsplanen er vist i skema 1, nedenstående viser rekrutteringstiltagene:

 

Liste over rekrutteringstiltag

Nye medlemmer

Eksisterende medlemmer

Annoncering i den lokale avis

X

X

5. juni arrangement

X

X

Nyheds e-mail

 

X

Klubblad udsendes 4 gange årligt

 

X

 

4. Årsbudget specifikt for ungdomsafdelingen

Klubbens bestyrelse skal have godkendt ungdomsafdelings årsbudget. Dette sker typisk på kalenderårets sidste bestyrelsesmøde, hvor det kommende års aktiviteter planlægges.

Budgettet for ungdomsafdelingen 2013 er berammet til kr. xx.xxx,-

Bestyrelsen er generelt positivt indstillet over for aktiviteter, der fremmer klubbens ungdomsafdeling.

 

5.       Klubbens undervisning skal følge Dansk Sejlunions materiale ’Diplomsejlerskolen’

I de tidligere sæsoner har den teoretiske del af undervisningen været baseret på et ældre materiale, der lægger sig op af Diplomsejlerskolen.

Fra i år flyttes fokus, således at Diplomsejlerskolens materialer, både Diplomvejledningen og Logbogen, samt afkrydsningsskemaet og ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) anvendes aktivt i både den teoretiske og praktiske træning. 

 

6.       Sejlads i sommer perioden

Den almindelige mandagstræning afvikles normalt gennem hele sommerperioden. 

 

7.       Forældrepolitik

Der afholdes forældremøde før sommertræningen starter. Forældrene informeres desuden på hjemmesiden, på mail og ved fællesspisningen. Der informeres særskilt om alle aktiviteter på mail.  

Arbejdet i ungdomsafdelingen hviler på frivilligt arbejde. Vi er derfor afhængige af hjælp fra forældrene, både de forældre der ikke er medlem og dem som er medlem af klubben.

Der lægges vægt på, at inddrage forældrene i ungdomsafdelingens arbejde. Dermed menes  i sejladstræningen, hjælp på jollepladsen ved til- og afrigning, som brovagt og som hjælpetræner i det omfang evnerne rækker samt i forbindelse kapsejladser. Det forventes at forældrene hjælper alle sejlere. Ligeledes skal forældre inddrages i både den daglige vedligeholdelse af bådene, udstyr og jollepladsen samt arbejdsdage i start og slutningen af sæsonen.

Vi lægger også vægt det sociale islæt, derfor har vi fællesspisning efter træningen om mandagen. Det er forældrene der på skrift laver mad i sejlklubbens køkken. Forældre og søskende er meget velkomne til at deltage i det sociale liv herunder spisningen og ved at få en kop kaffe mens børnene sejler. 

Nye forældre får information om ungdomsafdelingen med en henvisning til vores hjemmeside, hvor der findes udbydende oplysninger samt indmeldelsesblanket.

De forældre som er vant til at komme i sejlklubben skal tage godt imod nye sejlere og forældre og hjælpe med informationer og praktiske gøremål..  

Forældrene opfordres til at deltage i ungdomsafdelingens arrangementer i form af transport, opsyn, forplejning, aktivitets tilrettelæggelse og vedligeholdelse af materiale.

Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres børn, til udenbys stævner, lejre eller lignende.

Når man som forældre er til udenbys stævner mv. er man ambassadør for Dragør sejlklub. Derfor forventer vi, at man følger stævneledelsens anvisning og regler, dvs. holde sig udenfor baneområdet, undlade at coache sit eget barn, udvise godt sømandskab, rydde efter sig og i øvrigt udvise almindelig høflighed, samt ordentlig opførsel.

Hvis forældrene låner sejlklubbens følgebåde kræver vi, at man har minimum speedbådscertifikat eller duelighedsbevis. Lån af følgebåde kræver altid særlig aftale. Efter lånet skal båden afleveres i ordentlig stand og med fuld tank. 

Forældrene opfordres til at støtter barnet i at sejle efter ungdoms sikkerhedsregler samt søsportens 10 sikkerhedsråd. (indsæt link). 

Det er desuden forældrenes pligt at sørge for at børnene er forsvarligt klædt på, dvs. iført redningsvest og ordentligt tøj.

Forældremøde, hvor forældre introduceres til klubben ift.:

-          Ungdomsafdelingsmål og ressourcer

-          Og hvor vigtig en del af det, forældredeltagelse og opbakning er

-          Træningstidspunkt og indhold, samt aktivitetsplanen

-          Trænernes- og ungdomsformandens rolle, brovagtens, bådfører - og hjælpernes rolle

-          Sikkerhedspolitik og beredskabsplan

-          Klubbens faciliteter og fællesspisning

-          Forældre rollen

 

Forældrerollen:

o   Hjælpe og støtte børn og trænere i læringssituationerne

o   Forårsrengøring

o   Til- og afregning af både

o   Sæsonafslutning og vinterklargøring af bådene

  

8.       Trænerpolitik

Trænerstaben består af en række voksne med stor sejlererfaring. Deres opgave er, ud over selve trænergerningen, at udvise en meget konstruktiv pædagogisk holdning over for børnene og det at skabe trygge og sikre rammer at gå til sejlads i. Samt ikke mindst at sikre at børnene oplever det som værende sjovt at gå til sejlads.

Desværre har ungdomsafdelingen måtte sige farvel til 3 unge trænere i 2013, der alle havde været igennem dele af træneruddannelsen. Derfor arbejdes der pt. meget på at finde gode alternativer. 

Trænerstaben er pt. udelukkende baseret på frivillig, ulønnet basis. Og der opfordres løbende til at hjælpere deltager så aktivt som muligt i dette frivillige arbejde, gerne med det formål at indtræde som trænerassistenter, for på sigt at blive træner.

Klubben støtter meget gerne op omkring trænerne med betaling af kurser og diverse materialer.

Trænergruppen koordinerer træningen og sikrer derved kontinuiteten og sammenhængen mellem det der er gennemgået i vinterundervisningen og det som der undervises i, i sommersæsonens aktiviteter på vandet.

Fra 2013 har klubben introduceret 2 nye krav til ungdomstræningen og tilgangen af nye unge medlemmer, nemlig for det første skal børnene være fyldt 8 år inden de kan komme på vandet. Og for det andet er der kun åbent for optagelse af nye medlemmer den første mandag i måneden.

Disse tiltag skal bl.a. være med til at sikre at trænerne kan holde fast i kontinuiteten i træningen og til at planlægge både aktiviteter og ressourcetrækket.

For optimistsejlerne arbejdes der med 3 grupper (uøvede, let øvede og øvede) og det er så vidt muligt de samme trænerer, der følger hver gruppe sæsonen igennem. For sejlerne i 2 mandsjollerne, gælder det at de trænes separat af 1 – 2 mand. 

Klubben er ansvarlig for at indhente børneattest for alle trænerer.

 

9.       Sikkerheds- og beredskabspolitik

For at sikre at alle sejlere, trænere og forældre kommer sikkert igennem livet på havnen og vandet, skal følgende sikkerhedsregler overholdes.

-          Ophold og færdsel på broerne, skal ske med respekt overfor andre personer og er ikke et lege område.

-          Der bades ikke fra broerne, dog er dette tilladt efter endt sejllads,  efter forudgående aftale med trænerne.

-          Der løbes ikke på broen og der skubbes heller ikke.

-          Der aflægges svømmetest, med redningsvest.

-          Alle sejlere på vandet incl. følgebåde er iført rednings- eller svømmeveste.

-          Klubben har forsikret klubbens materialer, men evt. skader forvoldt ved lån af materiale i forbindelse med eksterne kapsejladser dækker klubbens forsikringer ikke.

-          Ved kapsejlads skal alle sejlere have en ansvarsforsikring, som dækker person og tingskade.

-          Der er altid følgebåde med på vandet ved træningen, bådene stilles til rådighed af klubben.

-          Det er altid mindst en træner i hver følgebåde, så sejlerne kan få hurtig og instruktion og hjælp.

 

Følgende gør sig i øvrigt gældende for brug af følgebådene

o   Alle i båden bærer altid mindst svømmevest og anvender dødmandssikring

o   Føreren af båden har som minimum speedbådscertifikat

o   Hvis der er problemer med båden (start vanskeligheder el.lign.) skal fejlen straks meldes til ungdomsformanden og båden skal blive på land/i havn

o   I havnen sejles altid langsomt

o   Ligeledes skal der altid sejles langsomt i nærheden af jollerne, og der skal udvises ekstra påpasselighed hvis der er personer i vandet

o   Efter endt brug skal bådene rigges væk på behørig vis

 

10.   Roller

-          Ungdomsformand

o   Fungerer som det daglige bindeled mellem ungdomsafdelingen og bestyrelsen

o   Etabler trænerstaben og bakker op omkring denne

o   Sikre den løbende vedligeholdelse af klubbens faciliteter

o   Deltager aktivt i de planlagte aktiviteter

-          Brovagt

o   Når der afholdes træning, stævner eller andre arrangementer,

o   hvor juniorerne er på vandet, ønsker vi en person som

o   opholder sig på klubbens areal og som er klar til at modtage

o   sejlere, der af den ene eller anden årsag sejler ind før tid

o   Brovagten er ligeledes klar når alle sejlere er færdige med

o   træning m.m. og hjælper da med modtagelse m.m.

o   Kalundborg Sejlklub

o   Ungdomsudvalget

o   Brovagten aftales mellem forældre ud fra en træningskalender for

o   året

-          Bådfører

Bådfører rigger følgebåde til og assisterer trænerne i den daglige træning.

Det er et krav at bådførerne som minimum har speedbådscertifikat og klubben ser meget gerne at bådførerne har duelighedsbevis.

-          Mad koordinator

o   Sikre at der er forældre, der kan tage køkkentjansen, så der er et varmt måltid mad klar til både ungdomssejlere, forældre og søskende, samt trænerne efter endt mandags træning.

-          Hjælper

Den primære opgave er, at hjælpe børnene med at få bådene klargjort til sejladsen og med afrigningen af bådene efter endt sejlads. Samt videreformidle denne viden til børnenes forældre, således at disse også kan deltage aktivt.

  

11.   Omklædningsforhold

Der er separate omklædningsrum, med mulighed for brusebad tilgængelig for både drenge og piger.

 

12.   Adgang til klub og faciliteter

Trænerer og ungdomsformand opfordrer aktivt alle, der har lyst til at få udleveret en nøgle til såvel klubhus som både. Primært forældregruppen naturligvis, da der er en række krav, som skal være opfyldt for at kunne benytte klubbens faciliteter, se i øvrigt punkt 9, sikkerheds- og beredskabspolitik.

 

13.   Ungdommens eget rum i klubben

Klubhusets 1. sal er dedikeret til klubbens ungdomsafdeling.

 

14.   Tilbyder vinteraktiviteter

Ud over de nævnte vinteraktiviteter listet i aktivitetsplanen, tilbyder klubben 6 – 8 undervisningslektioner hver vinter. Der arbejdes primært med Diplomsejlerskolens tilgang til det at sejle og forstå at sejle.

 

Regler for sejlads i klubbens joller uden opsyn

Regler for sejlads i klubbens joller uden opsyn og lån af jolle til udenbys sejlads.

 

Sejlads uden opsyn

Reglerne gælder for medlemmer af ungdomsafdelingen som benytter Dragør sejlklubs joller/både til at sejle uden opsyn af trænere.

Al sejlads uden opsyn er på forældrenes eget ansvar. Mindst en forældre til en af sejlerne skal være informeret om sejladsen.

Sejlads uden opsyn kan ske på to måder:

1.   Man låner en jolle og en voksen er på vandet sammen med sejlerne

2.   Man låner en jolle og sejler uden følgebåd 

Så vidt det overhovedet er muligt skal man helst være mindst to både på vandet ad gangen af hensyn til sikkerheden.

 

Krav til godkendelse:

Der er forskel på sejlernes færdigheder. Derfor kræver sejlads uden opsyn individuel godkendelse fra en træner, som også kan anvise sejladsområde. Generelt må sejlerne ikke sejlerne ikke krydse sejlrenden for store skibe i Øresund.

 

En sejler der ikke overholder disse sikkerhedsregler kan af ungdomsformanden fratages retten til sejlads i klubbens joller uden opsyn.

 

Lån af joller og følgebåde

Hvis man ønsker at låne en af klubbens joller eller følgebåde skal ungdomsformanden eller en af de faste trænerne skal altid spørges. Jollen skal afleveres i samme stand som da man sejlede ud. Dvs. at eventuelle skader på båden skal repareres inden næste træningsaften i klubben, og at evt. ødelagt grej skal erstattes. Såfremt der er tale om større skader som ikke kan repareres uden videre skal ungdomsformanden kontaktes. Den der låner klubbens joller eller følgebåde, må de ikke videreudlånes til andre med mindre det er aftalt.

 

Såfremt der er brugt benzin til en af følgebådene, skal benzintanken ALTID fyldes op igen. Man kan kun låne følgebådene, hvis man som minimum har enten speedbådscertifikat eller duelighedsprøven. 

 

Følgebådene må kun som udgangspunkt kun anvendes til træningsformål eller til kapsejlads. 

Færdigheder som sejleren bl.a. skal være fortrolig med og vil blive testet i:

Afvejning af om man kan klare at sejle i den aktuelle vind- og vejrsituation

Jollens og sejlerens sikkerhedsudstyr

Almindelige søvejsregler

Check vejrudsigt hos DMI

Aflæse vindmåler på havnekontor eller i klubhus

Kammeratredning

Kunne afgøre hvornår der er tale om en kritisk situation

 

Lån af jolle og følgebåd til udenbys sejlads

Ungdomsformanden eller en af de faste trænere skal altid spørges, hvis man ønsker at låne en jolle. Det oplyses hvilken jolle der ønskes lånt, og der skal gives et tilsagn. Man skal sørge for at medbringe forsikringspapirer på jollen, når man tager til udenbys stævne.

Hvis man låner en af klubbens joller eller følgebåde skal den afleveres i samme stand som da man tog af sted. Dvs. at eventuelle skader på båden skal repareres inden næste træningsaften i klubben, og at evt. ødelagt grej skal erstattes. Såfremt der er tale om større skader som ikke kan repareres uden videre skal ungdomsformanden kontaktes.

Følgebåd kan evt. lånes ud efter tilsagn fra ungdomslederen. Som hovedregel er der ikke brug for at låne en følgebåd, da forældrene ikke bør coache deres barn ude på banen til kapsejladser. Den udenbys klub sørger selv for følgebåde. Men hvis den udenbys klub har brug for at låne en følgebåd, kan Dragør Sejlklub undtagelsesvist stille en til rådighed. Hvis en følgebåd lånes ud til en anden sejlklub, skal den pågældende sejlklub dække selvrisikoen i tilfælde af skade på båden.

Såfremt der er brugt benzin til en af følgebådene, skal benzintanken ALTID fyldes op igen. Man kan kun låne følgebådene, hvis man som minimum har enten speedbådscertifikat eller duelighedsprøven.

Dragør Sejlklub - Strandlinien 1B - 2791 Dragør